Integritetspolicy

Integritetspolicy för MOHV Sverige AB

På MOHV värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd samt ansvarsfull hantering. I vår integritetspolicy hittar du information om hur vi samlar in, hanterar och använder personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@MOHV.se.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

En personuppgift är all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara t ex namn, adress, personnummer, bilder på personens bostad även om inga andra personuppgifter syns eller nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

För behandling av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter är MOHV Sverige AB tillsammans med berörda lokala mäklarkontor gemensamt personuppgiftsansvariga. Kontaktuppgifter till våra mäklarkontor hittar du på: https://mohv.se/kontor/ och kontaktuppgifter till MOHV Sverige hittar du nedan.

MOHV Sverige AB (556895-5107)
Ymers Gata 21C
215 35 Malmö
info@mohv.se

MOHV Sverige AB är ensamt personuppgiftsansvarig över vår hemsida, MOHV.se. MOHV Sverige AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter med ändamål som insamling av information för att skapa statistik och underlag m.m.

Våra lokala mäklarkontor är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behöver samla in för att genomföra det enskilda förmedlingsuppdraget.

Om du tecknar tilläggstjänster direkt med t.ex. Hemnet är det aktuell leverantör som är personuppgiftsansvarig.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH TILL VILKET ÄNDAMÅL
Personuppgifterna samlas in när en person kontaktar eller anlitar en fastighetsmäklare, går på
bostadsvisning, svarar på enkäter, formulär, tävlingar, tar del av säljerbjudande, kampanjer eller på
annat sätt kommer i kontakt med MOHV. Personuppgifterna kommer att registreras och behandlas i
datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla
tjänster och kunderbjudanden.
Nedan följer en specificering av de situationer och ändamål där information samlas in.

Köpare:
I samband med att du köper en bostad som lokalt MOHV-kontor förmedlar behandlar vi dina
personuppgifter enligt nedan. Det lokala mäklarkontoret är ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategori av uppgifter Gallringstid Tidpunkt Grund för gallringstid
Administration av
bostadsförmedling
•Namn
• Personnummer
• Adress
• E-post
• Telefonnummer
• Lånelöfte
• Val av bank
10 år Från undertecknande
av köpeavtal.
Allmän preskriptionstid
enligt
preskriptionslagen
(1977:1160).
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism • Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på IDhandling
5 år Från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits. Bevarandetid enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Direktmarknadsföring – Kommunikation av erbjudanden av tjänster, i olika kanaler, t.ex. via epost, SMS och sociala medier • E-post
• Telefon.nr
• Adress
• Namn
3 månader Från tillträdet Datainspektionens vägledning om bevarande av personuppgifter.
Uppföljning efter köpet (t.ex. för att följa upp att allt har gått bra med köpet) • Namn
• Telefon.nr
• E-post
3 månader Från tillträdet. Branschriktlinjer för fastighetsmäklare.
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från tillträdet. Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160).

Säljare:
I samband med att du som säljare av en bostad anlitar MOHV att förmedla bostaden behandlar vi dina
personuppgifter enligt nedan. Det lokala mäklarkontoret är ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategori av uppgifter Gallringstid Tidpunkt Grund för gallringstid
Administration och hantering av bostadsförmedling och fullgörande av förmedlingsuppdraget • Namn
• Personnummer
• Adress
• E-post
• Telefonnummer
• Köpeavtalet, inklusive prospekt Information hänförlig till bostaden, såsom exempelvis bilder
10 år Från undertecknande av köpeavtal. Allmän preskriptionstid enligt preskriptionslagen (1977:1160).
Fullgöra bokföringsförpliktelser • Kontonummer
• Namn
• Mäklararvode
7 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats. Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078).
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism • Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på IDhandling
5 år Från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits. Bevarandetid enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Direktmarknadsföring Kommunikation av erbjudanden av tjänster i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier • E-post
• Telefon.nr
• Adress
• Namn
1 år Från tillträdet, dvs från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts. Datainspektionens vägledning om bevarande av personuppgifter.
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från tillträdet. Fastighetsmäklarlage n (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160).

Potentiell säljare:
Om du tar kontakt med MOHV för att begära värdering av en bostad eller för att vi ska kunna lämna
erbjudanden till dig behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Det lokala mäklarkontoret är
ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategori av uppgifter Gallringstid Tidpunkt Grund för gallringstid
Administration av värdering • Namn
• Adress
• Kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer
• Uppgifter om objektet
• Meddelande
1 år Från genomförd värdering. Dessa uppgifter bör sparas i ett år för att t.ex. kunna besvara frågor från banker rörande värderingar.
Direktmarknadsföring – Kommunikation av erbjudanden av tjänster, i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier • Namn
• E-post
• Telefonnummer
• Meddelande
2 år Från att uppgiften samlats in. En utvidgning av Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp
Fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföringsregler där värderingsuppdrag mot arvode genomförts • Namn
• Mäklararvode
7 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats. Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078).
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från genomförd värdering. Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160).

Spekulant:
I samband med att du kontaktar MOHV avseende objekt du är intresserad av behandlar vi
dina personuppgifter enligt nedan. Det lokala mäklarkontoret är ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategori av uppgifter Gallringstid Tidpunkt Grund för gallringstid
Direktmarknadsföring Kommunikation av erbjudanden av tjänster, i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier • Namn
• E-post
• Telefonnummer
• Meddelande
2 år Från att uppgiften samlats in eller senast kontakt. En utvidgning av Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp.
Föra och hantera spekulantregister, inklusive kommunikation angående objektet – t ex visat intresse av andra spekulanter och inkomna bud. • Namn
• E-post
• Telefonnummer
• Meddelande
2 år Från att objektet har tillträtts av köparen. Bedömning baserat på Datainspektionens uttalande om direktmarknadsföring.
Bevara spekulantregister avseende osåld bostad • Namn
• E-post
• Telefonnummer
• Meddelande
18 månader Från att uppgiften samlats in eller senast kontakt. Intresseavvägning för att kunna fullgöra mäklarens skyldigheter avseende att tillhandahålla spekulantlista avseende aktuell affär.
Föra budförteckning • Namn
• Telefonnummer
• E-post
• Lämnade bud
• Val av bank/lånelöfte
• Meddelande
10 år Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160).
Föra budförteckning • Personnummer Ingen Personnummer raderas omgående efter det att objektet förmedlats Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160).
Administrera intresseanmälan för ett visst objekt • Namn
• Telefonnummer
• E-post
• Meddelande
Ingen Från att objektet förmedlats. Om spekulanten har anmält bevakning av ett objekt får dock uppgifterna sparas under tiden tills detta objekt förmedlats.
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från genomförd värdering Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskriptionslagen (1977:1160).

Övriga behandlingar:
MOHV följer god sed i mäklarbranschen avseende lagringstider på nedanstående behandlingar.

Ändamål Kategori av uppgifter Grund för gallringstid
Genomförande av uppföljning och utvärdering av genomförda uppdrag, tillhandahållna tjänster etc. Information om genomförda uppdrag, t.ex. försäljningspris, område etc. Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för att tillgodose MOHV Sveriges berättigande intresse av att genomföra uppföljning och utvärdering.
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Exempelvis FMI Information om aktuellt uppdrag Laglig grund – Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter, t.ex. domstol, motpart och externa rådgivare Information om aktuellt uppdrag Laglig grund – Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och försvara rättsliga anspråk.
Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.
Besvara förfrågningar • Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Intresseavvägning.
Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdraget till närstående till säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden) • Namn
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
Branschriktlinjer för fastighetsmäklare.
MARKNADSFÖRING - REFERENSBOSTÄDER

Personuppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål. MOHV kan tex komma att använda
bilder, adress och övrigt informationsmaterial för förmedlat objekt i sin marknadsföring som s.k.
”referensobjekt”.

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in nödvändiga personuppgifter från annan part (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Fastighetsuppgifter och personuppgifter från Lantmäteriet.
 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från Bostadsrättsförening/Bostadsförening.
 • Uppgifter om belåningen av ett visst objekt från kreditvärderingsinstitut eller banker.
VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED, S.K. PERSONUPPGIFTSBITRÄDE?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som t.ex:

 •        Tillhandahåller systemverktyg, ex. Vitec och Webtop.
 •        Tillhandahåller diverse tjänster för att kunna genomföra ett förmedlingsuppdrag, ex. fotoleverantörer, styling-företag m.fl.
 •        Som hjälper oss med Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 •        Hjälper oss med IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt förmedlingsuppdraget). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. De garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Övriga aktörer som inte nödvändigtvis är personuppgiftsbiträden men som vi ändå kan dela dina uppgifter med: 

 • FMI – På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är skyldig enligt lag att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet. Behandlingen är således nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • RECO och Hitta mäklare – Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.
 • Bostadsrättsförening/Bostadsförening och byggherre – Uppgifter som vi delar med dessa mottagare är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig.
 • Vårt Supportbolag, MOHV Mäklarsupport AB, som biträder mäklarna inom ramarna för förmedlingsuppdraget, t ex bokföringsändamål, hantering av administrativa tjänster m.m.
 • Samarbetspartners – Vissa personuppgifter kan komma att överföras till MOHVs samarbetspartners. Till exempel för publicering på internet, statistiktjänster och flyttjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka MOHV samarbetar. Samarbetspartners till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Reco, Hitta mäklare, Booli, Värderingsdata och Flyttsmart.
 • Svensk Mäklarstatistik och Hemnet – Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med maklarstatisik.se och hemnet.se. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra MOHV och vår verksamhet.
 • Banker – I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera tillträdet av bostaden. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillmötesgå vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet med säljaren.
VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi, våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag).

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss enligt kontaktuppgifterna längre ner i denna punkt.

Rätt till rättelse.
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Vi rättar bara uppgifter där begäran kommer via telefon, sms eller epost där vi kan se att avsändaren av begäran kommer från en uppgift som vi tidigare har registrerad hos oss. I annat fall ber vi er att skicka ett brev samt en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling till adressen enligt kontaktuppgifterna längre ner i denna punkt.

Rätt till radering.
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för.

Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas. T.ex. enligt Fastighetsmäklarlagen har vi en lagstadgad skyldighet att spara dina uppgifter i 10 år om du varit köpare, säljare eller budgivare på ett av oss förmedlat objekt, i det fallet kan vi inte radera dina uppgifter. Dock kan vi begränsa användningen av dina uppgifter enligt din rätt till begränsning.

Vi raderar bara uppgifter där begäran kommer via telefon, sms eller epost där vi kan se att avsändaren av begäran kommer från en uppgift som vi tidigare har registrerad hos oss. I annat fall ber vi er att skicka ett brev samt en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling till adressen enligt kontaktuppgifterna längre ner i denna punkt.

Rätt till begränsning.
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser;

 • i. att dom inte är korrekta under tiden som personuppgiftsansvarig utreder om så är fallet.
 • ii. om du invänder mot vår behandling men vi har ett berättigat tvingande skäl att fortsätta behandlingen.
 • iii. om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om begäran inkommer via telefon, sms eller e-post så begränsar vi behandlingen tillfälligt av de uppgifter som vi kan se är kopplade till avsändaren av begäran. Du behöver inkomma med en skriftlig begäran för att begränsningen ska fortsätta gälla. Din initiala begäran om begränsning varar i två veckor.

Din skriftliga begäran, tillsammans med brev samt en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling till adressen enligt kontaktuppgifterna längre ner i denna punkt.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

 • Berättigat intresse
  I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
 • Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
  Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Vi raderar bara uppgifter där begäran kommer via telefon, sms eller epost där vi kan se att avsändaren av begäran kommer från en uppgift som vi tidigare har registrerad hos oss. I annat fall ber vi er att skicka ett brev samt en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling till adressen enligt kontaktuppgifterna längre ner i denna punkt.

Rätt till dataportabilitet.
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om dataportalitet göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. För att begära dataportalitet, vänligen skicka ett brev till oss enligt kontaktuppgifterna längre ner i denna punkt.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din begäran skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt namn, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till:
MOHV Sverige AB
Ymers Gata 21C
215 35 Malmö

Direktmarknadsföring via externa adressregister
Direktmarknadsföring hem till dig går via externa adressregister där adresskällan står på utskicket. Enligt Dataskyddsförordningens regler så har vi inte någon direktkontakt med dina personuppgifter vilket gör att du själv måste gå in och avregistrera dig för framtida utskick om du inte önskar dessa.

Det personuppgiftsregister som Bisnode äger och som vi köper in kontaktuppgifter ifrån heter MIA. För mer information om MIA se https://www.bisnode.se/dataskydd/personuppgifter/behandlingar-i-sverige/personuppgifter-mia/. Alla har möjlighet att få ett registerutdrag från MIA och spärra sig för direktmarknadsföring. Vänligen kontakta Bisnode på epost: dininfo@bisnode.com eller telefonnummer 08-51 90 13 60 om du önskar ett registerutdrag, vill spärra dig i adressdatabasen MIA eller önskar mer info.

Om du önskar spärra dig mot all adresserad direktreklam oavsett adresskälla och leverantör, kan du göra det genom att registrera dig på NIX-adress (http://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation/).

VAD INNEBÄR DET ATT INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN (IMY) ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?

IMY är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till IMY. (https://www.imy.se/)

KONTAKTVÄG

Ni kan kontakta oss via info@mohv.se eller MOHV Sverige AB, Ymers gata 21C, 215 35 Malmö.

ÖVRIGT

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid MOHV.se/integritetspolicy/