Information om PUL

Mäklarföretaget MOHV behandlar de personuppgifter som lämnas till MOHV i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Nedan redogörs närmare för hur de personuppgifter som registreras av MOHV Sverige AB (”MOHV”), eller det bolag som MOHV har franchiseavtal med, behandlas.

Allmänt om registrering och behandling
MOHV registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter, formulär, tävlingar, tar del av säljerbjudande, kampanjer eller på annat sätt kommer i kontakt med MOHV. Personuppgifterna kommer att registreras och behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden. Personuppgifter som det är fråga om är exempelvis uppgifter om namn, adress, mail, telefonnummer och personnummer samt uppgifter kopplade till specifikt objekt, såsom fastighetsbeteckning, avgivna bud och slutlig prisuppgift.

Ändamål med behandling erhållna personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis. Men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. De registrerade uppgifterna används även för att erbjuda andra boenderelaterade produkter och tjänster såsom bolån, försäkringar m.m. som tillhandahålls av MOHV eller dess samarbetspartners eller på begäran av myndighet. (FMI) 

Överföring av personuppgifter
Vissa personuppgifter kan komma att överföras till MOHVs samarbetspartners. Till exempel för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka MOHV samarbetar. Samarbetspartners till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Hemnet, Booli, Bovision, Hittahem, Swedbank, Handelsbanken, SOVA, Kvik kök, Boconcept, Verisure med flera.

Uppgifter om slutpris
Särskild lagring och behandling av uppgift om det mellan säljare och köpare avtalade försäljningspriset (slutpris) för det förmedlade objektet, ensamt eller tillsammans med adressuppgift för objektet, kommer att ske och bland annat överföras till MOHVs samarbetspart, Hemnet Service HNS AB, för lagring och behandling som underlag för statistiktjänster och publicering av slutpriset tillsammans med objektsadressen till kunder som på internet anmält intresse av att få sådan uppgift. Angiven behandling och publicering sker för nedan angivna ändamål.

  • Nyhetsändamål - att genom publicering förse marknaden med aktuell, relevant och korrekt prisinformation
  • Förbättrat beslutsunderlag och informationsändamål – att förse bostadsmarknaden med historisk, relevant prisinformation för att öka transparensen på och förståelsen av marknaden.
  • Statistikändamål – att förse marknaden med så aktuell statistik som möjligt.
  • Marknadsföringsändamål – att marknadsföra MOHV och dess verksamhet.

Fastighetsmäklarinspektionen
En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI.

Marknadsföring
Personuppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål. MOHV kan tex komma att använda bilder, adress och övrigt informationsmaterial för förmedlat objekt i sin marknadsföring som s.k. ”referensobjekt”.

Information
För att hålla MOHVs register aktuella, kan MOHV komma att komplettera lagrade personuppgifterna löpande från privata och offentliga register.

Rättelse och kontakt
Personuppgiftsansvarig är MOHV Sverige AB eller det bolag som upprättat ett köpekontrakt mellan en köpare och en säljare. Den vars personuppgifter registrerats har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som MOHV registrerat och behandlar i sina register och som rör den sökande. Ansökan ska göras brevledes till MOHV Sverige AB och vara egenhändigt undertecknad. Den kan därför inte översändas via e-post. Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att MOHV uppmärksammats om felet.

Kontakt:
040-73900
info@MOHV.se

MOHV Sverige AB, WTC Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö

Fri värdering